معرفی

مشخصات فردی

مهناز ربیعی

نام - نام خانوادگی : مهناز   ربیعی

پست الکترونیکی : dr_mahnaz_rabiei@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد برنامه ریزی و توسعه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران- علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد - اقتصادسنجی- اقتصاد پول و بانک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تهران- علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

1. معاون پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 94 تا کنون

2. عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3. مدرس مدعو دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 1391

5. مدیر پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1388 تا1392

6. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران 1377 تا کنون

7. عضو شورای پ‍ژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

8. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

9. عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1388 تا1392

10. ریس مرکز کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تا 1391

11. مدرس مدعو دانشگاه کاشان

12. مدرس مدعو دوره های کارشناسی ارشد MBA با گرایش تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

13. مدیر داخلی فصلنامه تخصصی اقتصاد و کسب و کار، صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تا 1387

14. پژوهشگر اقتصادی موسسه پژوهشها و برنامه ریزی اقتصادی وزارت کشاورزی1374 – 1378

.15. مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی بانک ملت 18. مدرس دوره های کارشناسی ارشد Health MBAجهاد دانشگاهی

16. دبیر کمیته اجرایی همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاهها

17. عضو کمیته علمی همایش الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاهها

21. عضو کمیته علمی همایش مدیران کیفیتعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون پژوهشی دانشکده مدیریت

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

مهناز ربیعی
مهناز ربیعی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^